DILS

„Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS


Пројекат «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу» – ДИЛС, Влада Републике Србије реализује из средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за обнову и развој (ИБРД). Пројекат се реализује у периоду од почетка 2009. до краја 2012. године. Укупна вредност средстава Зајма износи 32 милиона евра.

Пројекат реализују три ресорна министарства: Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство рада и социјалне политике.

Циљ пројекта

Основи циљ пројекта односи се на јачање капацитета установа у секторима здравља, просвете и социјалне заштите на локалном нивоу за пружање делотворнијих, корисницима приступачнијих услуга уједначеног квалитета, финансираних по принципу «новац прати корисника», у децентрализованом окружењу које води рачуна о потребама рањивих група корисника.

Циљеви пројекта биће остварени реализацијом следећих активности:

Успостављање информационих система који повезују локалне даваоце услуга (домови здравља, школе, центри за социјални рад и невладине организације) са надлежним министарством и омогућавају успешније и транспарентније финансирање услуга, пружање услуга и међусекторску размену информација.
Спровођење фискалне децентрализације развијањем модела финансирања по принципу «новац прати корисника», чиме ће начин финансирања у секторима здравља, просвете и социјалне заштите бити усклађен са новим надлежностима ресорних министарстава утврђеним Законом о финансирању локалне самоуправе и омогућити ефикасније алоцирање средстава.
Идентификација осетљивих популационих група и процена њихових потреба.
Обука за израду пројеката
Едукација здравствених радника и сарадника о потребама старих, деце, младих, инвалида, Рома, на основу програма акредитованих од Здравственог савета Србије.
Обука локалне самоуправе у вези њихових надлежности у области здравствене заштите и о потребама осетљивих популационих група.
Израда локалних стратешких планова/планова развоја здравствене заштите.
Успостављање делотворних и одрживих начина сарадње између локалне самоуправе, домова здравља, невладиних организација и корисника на локалном нивоу.
Додела грантова за израду пројеката/програма.
Побољшање доступности и пружања помоћи особама са инвалидитетом и осталим маргинализованим групама, кроз развој иновација у пружању услуга, где је осим припреме новог модела финансирања и развијање капацитета локалних провајдера услуга.
Већа мотивисаност давалаца услуга за пружање квалитетних услуга по мери корисника.

Грантови за општине и установе

Значајан део средстава Зајма биће у облику грантова додељен локалним самоуправама и установама из сектора здравља, просвете и социјалне заштите. Грантови ће бити додељивани од стране надлежног ресорног министарства, по јавно објављеним, периодичним конкурсима за додељивање грантова.

Намера грантоваје да локалним самоуправама и установама из сектора здравља, просвете и социјалне заштите омогуће да у прелазном периоду ка успостављању децентрализованог окружења за пружање услуга, оснаже сопствене капацитете, набаве неопходну опрему и прилагоде инфраструктуру како би на што бољи начин одговорили специфичним потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге уз виши ниво економске оправданости утрошених средстава.