Права и обавезе

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
У здравственом систему пацијент има право на:

доступност здравствене заштите
обавештеност
слободан избор
приватност и поверљивост информација
самоодлучивање и пристанак
увид у медицинску документацију
тајност података
пристанак на медицински оглед
приговор
накнаду штете
обавештавање јавности

ПРАВО НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Сваки пацијент има право на доступну здравствену заштиту у складу са здравственим стањем, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите.
У поступку остваривања здравствене заштите сваки пацијент има право на једнак приступ здравственој служби – без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења или време приступа здравственој служби.

ПРАВО НА ОБАВЕШТЕНОСТ
Пацијент има право да буде информисан о доступним савременим научним и технолошким могућностима и иновацијама у вези са његовим лечењем.
Пацијент има право да унапред буде обавештен о својим правима на обавезно здравствено осигурање, као и о њиховом обиму, односно да ли остварује здравствену услугу без новчане надокнаде, уз партиципацију или плаћа пуну цену услуге.
Пацијент има право да од здравственог радника тражи обавештење о дијагнози и прогнози болести, ефекту предузимања или непредузимања предложених медицинских процедура, начину лечења, као и о евентуалним последицама предложеног третмана.
Пацијент има право да добије сва тражена обавештења, на начин који је прилагођен његовој доби, нивоу образовања и емоционалном стању.
Информација о дијагнози, току предложене медицинске процедуре и њеним ризицима може се ускратити пацијенту само у изузетним случајевима, и то уколико здравствени радник процени да би обавештењем знатно нашкодио пацијентовом здрављу, када се обавештење даје члану породице пацијента.

ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР
Сваки пацијент има право на слободан избор доктора медицине, односно доктора стоматологије и здравствене установе, као и на слободан избор различитих медицинских процедура, на основу одговарајућих информација о могућим ризицима и последицама по здравље пацијента.
Пацијент има право да изабере лекара са списка понуђених лекара који мора бити истакнут у свакој здравственој установи на нивоу примарне здравствене заштите. Пацијент има право да из оправданих, законом предвиђених разлога, промени изабраног лекара.

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА
Сваки пацијент има право на заштиту своје приватности и поверљивости свих личних информација које је саопштио надлежном здравственом раднику, укључујући и оне које се односе на његово стање здравља, дијагностичке и терапијске процедуре.
Здравствени радник не сме другима лицима да саопштава податке о пацијенту. Здравственом прегледу могу присуствовати само здравствени радници и здравствени сарадници. Пацијент може дати сагласност да прегледу и предузимању мера над њим присуствују и друга лица.

ПРАВО НА САМООДЛУЧИВАЊЕ И ПРИСТАНАК
Пацијент је слободан да одлучује о свему што се тиче његовог живота и здравља. За предузимање медицинске мере неопходна је сагласност пацијента, осим у хитним случајевима или уколико је угрожен живот или здравље других лица.
Пацијент има право да одбије предложену медицинску процедуру иако му је претходно указано на последице одбијања, као и да опозове свој пристанак пре него што се започне са извођењем медицинске мере.
Сагласност пацијента за предузимање медицинске процедуре или његова изјава о одбијању морају бити сачуване у медицинској документацији.

ПРАВО НА УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију у којој морају бити евидентиране: анамнеза, дијагноза, терапија као и све предузете медицинске мере и савети који су дати пацијенту.

ПРАВО НА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
Подаци из медицинске документације представљају личне податке о пацијенту и третирају се као службена тајна.
Сва запослена лица у државним и приватним здравственим установама могу бити ослобођена чувања тајне само на основу одлуке суда, или на основу изричитог пристанка пацијента, који мора бити дат у писменој форми на јасан и недвосмислен начин.

ПРАВО ПАЦИЈЕНТА НАД КОЈИМ СЕ ВРШИ МЕДИЦИНСКИ ОГЛЕД
Пацијент може бити подвргнут медицинском огледу, при чему заштита његовог живота и здравља имају предност у односу на интерес друштва и науке.
Медицински оглед над пацијентом може се вршити само уз писмени пристанак коме је претходило детаљно обавештење о смислу, циљу, току, евентуалним ризицима и последицама процедуре.
Пре започињања медицинског огледа пацијент мора бити осигуран за случај настанка штете и има право на накнаду штете настале услед медицинског огледа. Пацијент има право да опозове свој пристанак на оглед.

ПРАВО НА ПРИГОВОР
Пацијент има право да поднесе приговор уколико је незадовољан било пруженом здравственом услугом, било поступком према њему, или уколико му је здравствена услуга ускраћена.
На основу приговора који се поднесе усмено саставља се записник, а приговор у писменој форми упућује се здравственом раднику који руководи процесом рада, или заштитнику пацијентових права. Одговор пацијенту доставља се најдуже у року од 8 дана од дана подношења приговора.
Уколико је пацијент незадовољан примљеним одговором, може се обратити здравственој инспекцији или матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање.

ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ
Пацијент има право на накнаду штете уколико здравствени радник или здравствени сарадник у пружању здравствене заштите начини штету на телу пацијента, или ако се стручном грешком тих лица проузрокује погоршање здравственог стања пацијента.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Грађани имају право на информације које су потребне за очување здравља, стицање здравих животних навика, информације о штетним факторима животне и радне средине које могу имати негативне последице по здравље, као и на обавештење о заштити свог здравља у случају избијања епидемија.