Mikrobiološka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija radi u okviru Doma zdravlja od 1989. godine.

KADAR:

Šef laboratorije – Dr Milada Crnčević – lekar specijalista mikrobilogije sa parazitologijom
Glavni laborant – Spajić Radoš – mikrobiološki tehničar
Vukašin Alenka – laboratorijski tehničar
Gajić Vanja – laboratorijski tehničar

ANALIZE KOJE SE MOGU OBAVITI U MIKROBIOLOŠKOJ LABORATORIJI:

1. BAKTERIOLOGIJA:
BRISEVI: sve vrste briseva na bakteriološki pregled ( bris grla, bris nosa, kože, rana, brisevi genitalnih organa )
URINOKULTURE
MIKROBIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA, KANILA I DRENOVA
PREGLED MATERJALA NA CADIDA

2. PARAZITOLOGIJA
MIKROBIOLOŠKI PREGLED: stolice na crevne parazite, stolice na ciste crvenih protozoa, otisak peianalne regije na parazite

3. SEROLOGIJA:
LATEX RF test
CRP test
ASTO test

PRIJEM PACIJENATA:

Pacijenti se primaju svakog radnog dana od 07- 09 časova, osim petka. Parazitologija i serološke analize radimo svakog radnog dana.

Rezultati se podižu: bakteriološki od 48 do 72 sata od prijema, a parazitološki i serološki istog dana u 13 časova.

OPREMA:

Mikrobiološka laboratorija  je opremljena svom potrebnom opremom: autoklavom, termostatom, suvim sterilizatorom, mikroskopom, destilatorom itd.

AKTIVNOSTI:

Laboranti mikrobiološke laboratorije su bili učesnici na seminaru „Tara“ 2002 godine, Majski susreti zdravstvenih radnika Zlatibor sa temom “ Zastupljenost Strepococcs pyogenesa u brisevima guše kod dece do sedam godina“.

Mikrobiološku laboratoriju preporučuje dugogodišnji rad, veliki broj pacijenata i usluga, stručnost i ljubaznost kadra.

Kontrolu rada u Mikrobiološkoj laboratoriji obavlja Republički zavod za zaštitu zdravlja u Beogradu.

Kontakt telefon:

+381 (0) 22/561-282 lokal 112.

ECHERIHIA COLI KAO UZROČNIK URINARNIH INFEKCIJA

ECHERIHIA COLI KAO UZROČNIK URINARNIH INFEKCIJA

INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA SU OBIČNO AKUTNA OBOLJENJA ALI SE ČESTO JAVLJAJU KAO RECIDIVI ILI HRONIČNE INFEKCIJE, NAJČEŠĆE KOD:
-MLADIH ŽENA (anatomska građa urogenitalnog trakta,
upotreba spermicidnih sredstava,
trudnoća)
-DECA SA ANOMALIJAMA(dupli ureter i sl.)
-STARIJI MUŠKARCI (adenom prostate)
-OSOBE SA TRAJNIM URINARNIM KATETEROM

U MIKROBIOLOŠKOJ LABORATORIJI DOMA ZDRAVLJA U INĐIJI TOKOM 2006. GODINE,OBRAĐENO JE 4034 URINOKULTURA KOD OSOBA KOJE SU IMALE KLINIČKU SLIKU URINARNE INFEKCIJE.

METODOLOGIJA

Zasejavanje na diferencijalne Klasična biohemijska serija Antibiogram
podloge (metod difuzije )
Grafički prikaz pozitivnih uzoraka Grafički prikaz E. Coli kao uzročnik
u odnosu na ukupan broj uzoraka (%) urinarnih infekcija (%)

E. COLI KAO UZROČNIK URINARNIH INFEKCIJA IZOLOVANA JE KOD 764 UZORAKA (37.63%)

KOD SVIH IZOLOVANIH SOJEVA URAĐEN JE
ANTIBIOGRAM. MULTIREZISTENTNOST JE
UTVRĐENA KOD 30 UZORAKA ( 4.19 %)

P R A V I L A N T E R A P I J S K I T R E T M A N J E Z N A Č A J A N Z A S M A NJ E NJ E
M U L T I R E Z I S T E N T N I H S O J E V A I P O J A V U R E C I D I V A B O L E S T I !!!

AUTORI: Dr M. Crnčević,R.Spajić,V. Gajić, A. Vukašin
WWW.DZINĐIJA.RS

ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA AMBULANTNIH SOJEVA PSEUDOMONAS AERUGINOSA

ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA AMBULANTNIH SOJEVA
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Pseudomonas aeruginosa spada u grupu gram negativnih,
pokretnih, aerobnih bacila, veoma rasprostranjen u zemlji
i vodi. Invazivan je i toksičan i izaziva infekcije kod
osoba sa oslabljenim imunitetom.Važan je u nastanku
bolničkih infekcija, a može da prodre u krv i izazove
Pseudomonas aeruginosa u fatalnu sepsu. Njegova multiretistentnost je veliki
preparatu obojenom po Gramu problem u tretmanu infekcija koje izaziva
Cilj rada je bio odrediti rezistenciju sojeva Pseudomonas aeruginosa
Metodologija: Uvidom u medicinsku dokumentaciju pregledani su antibiogrami sojeva Pseudomonas aeruginosa izolovanih iz različitih bolesničkih materijala u mikrobiološkoj laboratoriji Doma zdravlja u Inđiji tokom 2006. i 2007. godine.

Izolacija i identifikacija sojeva
izvođena je standardnim metodama
a rezistencija je određivana metodom
disk difuzije na Mueller – Hinton agaru Pseudomonas aeruginosa Antibiogram
na Endo agaru (metod disk difuzije)
Rezultati: Tokom 2006. i 2007. godine bakteriološki je obrađeno 20748 različitih uzoraka

Rezultati bakterioloških analiza Procenat rezistentnih sojeva Pseudomonas aeruginosa
na antibiotike

Multipla rezistencija utvrđena je kod 15.7% izolovanih sojeva.
Zaključak: Rezistencija je posredovana nepropustljivošću ćelijske membrane-porina koji sprečava ulazak antibiotika u periplazmatski prostor. Konstitutivna rezistencija postoji na penicilin, ampicilin, tetracikline, hloramfenikol i sulfonamide. Visok procenat rezistentnih sojeva utvrđen je prema ceftriaxonu, cefotaximu, hloramfenikolu, ampicilinu, tetraciklinu i baktrimu, dok je znatno niži procenat rezistentnih sojeva utvrđen prema gentamicinu, amikacinu i ciprofloxacinu.Pseudomonas aeruginosa ne treba
lečiti jednim lekom jer je ovakva terapija manje efikasna zbog
toga što mikroorganizmi mogu postati rezistentni na primenjeni
lek.Osetljivost soja Pseudomonas aeruginosa zavisi od geografskog
lokaliteta i u terapiji se treba rukovoditi rezultatima antibiograma.

SALMONELLA KAO UZROČNIK AKUTNIH DIJAREJA

Autori :

A.Vukašin,V. Gajić,R.Spajić – laboratorijski tehničari

Uvod:Salmonella je jedan od uzročnika akutnih dijareja pri čemu može

doći do naglog gubitka tečnosti i elektrolita.

Mikroorganizmi se uglavnom unose peroralnim putem obično

preko zagađene hrane i vode.

Ponekad obuhvata epidemiološke razmere.

Česta pojava porodičnih infekcija.

Cilj rada:da se utvrdi učestalost Salmonelle u akutnim dijarejama

u mikrobiološkoj laboratoriji Doma zdravlja u Inđiji, tokom 2006.

godine. Obrađeno je 550 koprokultura.

Metodologija:kultivisanje na selektivne podloge,biohemijska

identifikacija,antigena aglutinacija koja omogućava tipizaciju Salmonella.

Rezultat:izolovano 27 Salmonellai to:

-Salmonella enteritidis – 24- Salmonella typhimurium-1

– Salmonella infantis-1- Salmonella mbandaka-1

Zaključak:iz navedenog se vidi da je Salmonella kao uzročnik akutnih dijareja zastupljena u 4.9 % od ukupnog broja ispitanih koprokultura kao i

da je Salmonella enteritidis u odnosu na druge Salmonelle najčešći

uzročnik akutnih dijareja.

PREGLED BRISEVA GORNJIH DISAJNIH PUTEVA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Dom zdravlja Inđija,Srpskocrkvena 5, tel. 022/561-282 e-mail: dzindjija@neobee.net

Uvod:
Infekcije gornjh disajnih puteva su česte,a tome posebno pogoduje kolektivni smeštaj što nas obavezuje da ih na vreme identifikujemo.
Mikrobiološka laboratorija Doma zdravlja u Inđiji vrši bakteriološke analize brisa grla i nosa pre upisa dece u predškolsku ustanovu.
2006.godine ispitivanjem je obuhvaćena grupa dece (n=262) uzrasta od 1-6 godina.
Cilj rada:
Cilj rada je bio da se utvrdi procenat prisustva i odnos izolovanih bakterija u brisevima grla i nosa
kod dece predškolskog uzrasta pre boravka u kolektivu.
Metodologija:
Identifikacija se vršila na osnovu kulturelnih,morfoloških,biohemijskih i antigenskih osobina
(zasejavanje na hranljive podloge,Gram preparat,optohinski test,koagulaza test,oxidaza test,bacitracinski test…)
Rezultati:
Od ukupnog broja uzoraka (262), normalna flora je nađena u 162 brisa (61,83%),a kod ostalih 100
briseva (38,17%) izolovane su sledeće bakterije:
-streptococcus pyogenes 10 ( 10 %)
-staphilococcus aureus (koagulaza pozitivan) 34 ( 34%)
– streptococcus pneumoniae 41 ( 41 %)
-moraxella catharalis 10 ( 10 %)
-haemophilus influenzae 2 ( 2 % )
-ostale 3 ( 3 % )

Zaključak:
U ispitivanoj populaciji najčešće je prisutan streptococcus pneumoniae,uslovno patogena bakterija,čije prisustvo ne dokazuje bolest ali upozorava na mogućnost razvijanja bolesti u bilo kojoj situaciji pada otpornosti organizma.
Bolesne osobe, a još više zdrave kliconoše važan su izvor širenja infekcije, naročito u dečijim kolektivima.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS – IDENTIFIKACIJA I OSETLJIVOST NA ANTIBIOTIKE

R. Spajić, M. Crnčević, V. Gajić, A. Vukašin
Dom zdravlja „Dr Milorad – Mika – Pavlović“ Inđija

Staphylococcus aureus je koagulaza pozitivan, što ga diferencira od drugih vrsta Staphylococcusa. Kod 30 – 50 % ljudi Stapphylococcus aureus je prisutan na sluzokoži nosa i ždrela. Staphylococcus aureus je uslovno patogena bakterija.Infekcije izazvane ovom bakterijom mogu biti: lokalne infekcije kože i potkožnog tkiva, duboke lezije, generalizovane infekcije (septikemije), toksemična oboljenja.
Cilj rada je bio da se identifikuje Staphylococcus aureus u različitom bolesničkom materijalu i ispita njegova osetljivost na antibiotike.
Metodologija: U radu je obrađeno 1041 uzoraka različitog bolesničkog materijala (bris grla, bris nosa, vaginalni bris, cervikalni bris, bris konjunktiva očiju, bris ušiju, bris rana, bris ulcusa, bris kože …)
Identifikacija Staphylococcusa aureusa :
– uzorci: različit bolesnički materijal
– direktan preparat: bojenje po Gramu
– kultivisanje: raste brzo na većini hranljivih podloga na 30 – 37 °C ( kolonije su glatke, sjajne, ispupčene, okrugle, sa jasnom hemolizom)
– krvni agar: ß hemoliza, zlatno žuti pigment stvara na 20 – 25 °C
– manitol slani agar: žuta boja podloge oko kolonija kao rezultat hidrolize i produkcije kiseline iz manitola
– koagulaza test: slobodna koagulaza koaguliše oksalatnu i citratnu plazmu (koagulacija)
– katalaza test: vodonik peroksid prevodi u vodu i kiseonik (pojava mehurića)
– dokazivanje vezane koagulaze: Cadness-Graves (aglomeracija)
Ispitivanje osetljivosti Staphylococcusa aureusa:
– disk difuzioni test (Muellr – Hinton agar, antibiotski diskovi ø 6mm, merenje zona inhibicije)
Rezultati: od ukupnog broja uzoraka ( n=1041), izolovano je 86 (8,26 %) Staphylococcusa aureusa. Na penicilin je rezistentno 86%, na oxacilin 35%, na gentamicin 10%, na eritromicin 20%, na chloramphenikol 8%, na tetraciclin 8%, na ciprofloxacin 4%, na neomicin 2%, a na fusidinsku kiselinu 3% sojeva.
Zaključak: Najveći broj sojeva je rezistentan na penicilin (86 %) što je posledica proizvodnje enzima ß laktamaze. Na oxacilin je rezistentno 35 % sojeva što je posledica promene ciljnog mesta delovanja ß laktamskih antibiotika – PVP- 2a. Zbog učestale pojave rezistentnih sojeva neophodno je utvrditi osetljivost pojedinačnih sojeva na antibiotike radi efikasnijeg terapijskog tretmana.

Оставите одговор