ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Политика интегрисаног система менаџмента Дома здравља „др Милорад Мика Павловић“ је у сагласности са захтевима стандарада СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001, ОХСАС 18001, СРПС ИСО 17025 И СРПС ИСО/ИЕЦ 27001.

Дом здравља је установа примарне здравствене заштите, чији је основни задатак превенција, дијагностика, лечење и рехабилитација корисника на примарном нивоу здравствене заштите.

Дом здравља се састоји из:

1) Службе за здравствену заштиту деце;

2) Службе за здравствену заштиту школске деце;

3) Службе за здравствену заштиту жена;

4) Службе за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем;

5) Службе за здравствену заштиту радника;

6) Службе за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом;

7) Службе за поливалентну патронажу;

8) Службе за стоматолошку здравствену заштиту;

9) Службе за радиолошкку, лабораторијску и другу  дијагностику;

10) Службе за фармацеутску здравствену делатност-апотека;

11) Службе за физикалну медицину и рехабилитација;

12) Службе за специјалистичко- консултативну делатност;

13) Службе за правне и економско-финансијске послове и

14) Службе за техничке и друге сличне послове.

Свој развој Дом здравља базира на постојећим високо квалитетним здравственим услугама уз поштовање мера безбедности корисника и запослених.

У односу на расположиве висококвалитетне кадровске потенцијале, запослени своје знање и искуство преносе  кроз едукацију у Дому здравља и заједници.

Основне карактеристике свих наших услуга и активности јесу унапређење квалитета рада са циљем унапређења здравља становништва путем повећања ефикасности и јачања активности у области јавног здравља и промоције здравља, једнакост и доступност здравствених услуга за све наше кориснике  уз коришћење расположивих просторних, технолошких и кадровских ресурса и стално унапређење знања и вештина запослених.

Реализација ових функција и задатака се остварује кроз:

 • Стални надзор над свим процесима рада,
 • Стално преиспитивање рада, ефективности и ефикасности,
 • Праћење и повећање задовољства корисника услуга,
 • Праћење и повећање задовољства запослених,
 • Правилан избог добављача лекова, опреме и материјала и успостављање партнерских односа са њима,
 • Креирање пријатног амбијента за кориснике услуга и запослене.

Сви запослени прихватају унапређење и развијање интегрисаног система менаџмента као део свог свакодневног рада у складу са утврђеном политиком.

Циљеви које Дом здравља жели да оствари реализацијом политике су:

 • Унапређење здравља становништва,
 • Редукција и елиминација фактора ризика,
 • Повећање задовољства пацијената и осталих заинтересованих страна,
 • Повећање задовољства запослених,
 • Тимски рад у атмосфери сарадње уз пуну личну одговорност,
 • Елиминација жалби на пружене услуге и
 • Креирање управљачког оквира за постизање циљева.

Дом здравља је привржен и принципима система менаџмента квалитета,захтевима компетентности лабораторије, заштите здравља и безбедности на раду, заштити животне средине и заштити безбедности информација, и то првенствено ради очувања здравња и безбедности пацијената и запослених с обзиром на различите дијагностичке терапијске методе које се у њему спроводе и које би могле бити извором нарушавања појединих сегмената било у процесу рада било кроз утицаје на животну средину.

Сви запослени Дома здравља се морају понашати у складу са политиком интегрисаног система менаџмента јер су одговорност према корисницима, запосленима, животној средини и поступцима заштите здравља и безбедности током радног процеса неки од основних приоритета Дома здравља.

У том циљу ће Дом здравља:

 • Спречити ризичне догађаје и смањити на најмањи могући ниво њихове евентуалне последице по здравље и безбедност корисника, запослених и информација које настају и које се користе у процесу,
 • Спречити загађење животне средине у складу са законским одредбама и препорукама за очување здраве животне средине,
 • Ажурирати анализе ризика по безбедност и здравље корисника и запослених и безбедност информација које настају и користе се у процесу, увек када се за тим покаже потреба, а и периоднично ради провере усаглашености са стањем у систему, у складу са стандардима у примени,
 • Стално обучавати све учеснике у процесу рада у циљу спречавања загађења животне средине и повреда на раду, као и кориснике својих услуга о потреби и принципима заштите животне средине,
 • Дефинисати и поштовати своје сопствене регулативе у случајевима када сматра да постојеће законске регулативе нису на нивоу које је себи поставио Дом здравља у области очувања животне средине, заштите здравља и безбедности на раду и/или заштите безбедности информација, система менаџмента квалитетом и захтева компетентности лабораторије за испитивање,
 • Подстицати и друге установе да уводе и примењују принципе система менаџмента квалитетом, управљања заштитом животне средине, заштитом здравља и безбедности на раду и управљања безбедношћу информација.

Дом здравља ће обезбедити да постављени циљеви система менаџмента квалитетом, за компетентност лабораторије за испитивање, управљања заштитом животне средине и заштите на раду у сваком моменту буду доступни свим запосленима на Дому здравља, као и широј јавности.

Дом здравња ће на основу доследно утврђених ризика по безбеднсот информација и редовно преиспитиване анализе ризика преиспитивати циљеве и бирати и имплементирати одговарајуће механизме заштите безбедности информација и остале имовине с тим у вези. Дом здравља ће у складу са законском регулативом и оквирима које постављају циљеви пословања и околности у којима послује испуњавати све своје са заинтересованим странама уговорене обавезе. Све анализе ризика које Дом здравља обавља биће током преиспитивања међусобно усаглашаване да би се могле употребити као јединствен алат у стратегији борбе против свеукупних ризика које са собом носи пословање. При томе ће одржавати установљене критеријуме који се користе за оцену значаја ризика и прилагођавати их увек када је то потребно да би се обезбедила стална свест, усмереност и будност запослених у процесима са становишта постизања елитних резултата у области квалитета, лабораторија за испитивање, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду и у области безбедности информација.

Дефинисање и остваривање свих постављених циљева доприноси  реализацији стратешког плана. На овај начин ће се Дом здравља код својих садашњих али и потенцијалних партнера и корисника услуга представити као лидер у пружању услуга примарне здравствене заштите.

 

У Инђији, јуна 2015. године

 

Директор Дома здравља Инђија

 

Прим. др мед. Васа С. Петровић

Comments are closed