O nama

Ustanova akreditovana na 7 godina

 Rešenjem A-3-07/2011 Dom zdravlja „dr Milorad Mika Pavlović“ je akreditovan kao zdravstvena ustanova za koju je utvrđeno da ispinjava Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite.Dom zdravlja je stekao sertifikat o akreditaciji za oblasti:

  1. Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika
  2. Zdravstvena zaštita žena
  3. Zdravstvena zaštita dece i školske dece
  4. Speciijalističko konsultativnu delatnost
  5. Polivalentna patronaža
  6. Radiološka dijagnostika
  7. Laboratorijska dijagnostika
  8. Farmaceutska zdravstvena delatnost
  9. Životna sredina
  10. Ljudski resursi
  11. Upravljanje informacijama
  12. Rukovođenje
  13. Upravljanje

U postupku ocenjivanja kvaliteta rada Doma zdravlja „dr Milorad-Mika Pavović“ Inđija, prema kriterijumima koji su utvrđeni standardima za akreditaciju zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, primenom skale za ocenjivanje kriterijuma koja pokazuje nivo usaglašenosti koji je zdravstvena ustanova postigla po svakom kriterijumu standarda, Dom zdravlja „dr Milorad-Mika Pavlović“ Inđija je ostvario sledeće ocene:

  • Nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenata u procesu lečenja nije ocenjen ocenom manjom od 4
  • Ostvario je 98,19% ocena 4 i 5
  • Ima 0,18% ocena 1 i 2

Na osnovu navedenih ocena Dom zdravlja je uručen sertifikat A-3-08/2011 kojim se potvrđuje da je Dom zdravlja „dr Milorad Mika Pavlović“ prva i jedina ustanova u Republici Srbiji koja je do sada pokazala ovakav kvalitet usluga i stekla akreditaciju na period od sedam godina.

Оставите одговор